ทำความรู้จักกับคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

      Comments Off on ทำความรู้จักกับคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของศาสนาทุกศาสนาก็คือ คัมภีร์ที่ว่าสำคัญก็เพราะว่า คัมภีร์จะเป็นตัวกำหนดหลักธรรม คำสอน ความเชื่อ แนวคิด ปรัชญา และอะไรอีกหลายอย่างในนั้น หากเราต้องการศึกษาศาสนาใดก็ตาม การหาโอกาสเข้าไปศึกษาคัมภีร์ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อให้เราเข้าใจศาสนานั้นมากขึ้น ศาสนาอิสลามเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มีน่าสนใจมากเกี่ยวกับความเชื่อของตนเอง

แนวคิดการกำเนิดคัมภีร์

ประวัติเกี่ยวกับการกำเนิดคัมภีร์นี้ แนวคิดสำคัญก็คือ คัมภีร์นี้มาจากพระอัลลลอฮ์ประทานมาให้ ผ่านทางท่านบีมูฮัมหมัดซึ่งถือว่าเป็นศาสนาทูตคนสุดท้าย (ผู้ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้นับถือกับพระเจ้า) เชื่อกันว่าคัมภีร์นี้เป็นเล่มสุดท้ายแล้วจะไม่มีคัมภีร์ใดๆ อีก พร้อมกันนั่นให้ยึดถือคัมภีร์นี้เป็นหลัก ยกเลิกคัมภีร์เก่าๆ ที่เคยมีมาทั้งหมดเพื่อยึดถือคัมภีร์ฉบับนี้ฉบับเดียว

ภาษาของคัมภีร์

เรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือ ภาษาที่อยู่ในคัมภีร์นั้นคืออะไร คำตอบก็คือแม้ว่าจะสืบทอดมานานภาษาที่ใช้ในคัมภีร์ก็คือ ภาษาอาหรับ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อการศึกษาพระคัมภีร์นี้จะทำได้ดีมากขึ้นด้วย ก่อนจะแปลภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาอื่นเพื่อให้ผู้ศรัทธาที่อื่นได้ศึกษาต่อไป แต่จากคัมภีร์อัลกุรอานนี้ ก็ทำให้ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก เลือกใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาราชการไปพร้อมกัน

คัมภีร์เป็นเรื่องสำคัญ

แนวคิดที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มีต่อคัมภีร์นั้น ก็คือ ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะต้องยึดถือคัมภีร์เป็นเรื่องใหญ่ และต้องยึดถือเชื่อมั่นในคัมภีร์นั้น ทั้งฉบับด้วย จะยึดถือเพียงแค่บางส่วนก็ไม่ได้ พวกเค้าเชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องเสริม แก้ไข เติมแต่งอะไรอีก นี่จึงเป็นสาเหตุให้คัมภีร์อัลกุรอานไม่เคยมีการสังคายนาแม้แต่ครั้งเดียว

เนื้อหาของคัมภีร์อัลกุรอาน

ภายในคัมภีร์มีอะไร หลายคนที่ไม่เคยอ่านอาจจะไม่รู้จัก เราขออธิบายดังนี้ เนื้อหายภายในจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ หนึ่งเกี่ยวกับหลักการศรัทธาต่อพระเจ้า สองประวัติศาสตร์พงศาวดารของประเทศและคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคต และสามกฎกติกาหลักแนวนิดที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งวิธีการเขียนจะแบ่งออกเป็นบท เรียกว่า ซูเราะฮ์ แต่ละซูเราะฮ์จะแบ่งออกเป็นวรรคสั้น ยาว เรียกว่า อายะห์ โดยหากนับตามมาตรฐานของประเทศซาอุดิอาระเบีย จะมีทั้งหมด 6,236 อายะฮ์

ปัจจุบันได้มีนักวิชาการ นักปราชญ์สาขาวิชาศาสนาอิสลามได้ทำการตีความหมายของคัมภีร์อัลกุรอานขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เรียกว่า หนังสือตัฟซีร ซึ่งเราสามารถหามาอ่านได้จะทำให้เข้าคัมภีร์อัลกุรอานได้มากขึ้น