Category Archives: About Arab

ผลกระทบจากการกลุ่มประเทศอาหรับตัดความสัมพันธ์กาตาร์

หลายคนคงจะจำกันได้ว่าเมื่อช่วงต้นเดือนมิ.ย. กลุ่มสันนิบาตอาหรับทั้ง 7 ประเทศ อันได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย, บาห์เรน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อียิปต์, ลิเบีย, เยเมน และมอริเตเนีย ได้พร้อมใจกันออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศกาตาร์ โดยข้อกล่าวหาที่ว่า รัฐบาลโดฮา ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย และพยายามเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น เมื่อมีประกาศนี้ออกมาจึงส่งผลกระทบออกไปเป็นวงกว้าง เรามาดูกันดีกว่าว่าส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้าง การขนส่งทางอากาศ สายการบินชั้นนำของหลายประเทศระงับเที่ยวบินที่จะเข้าหรือออกกาตาร์ ส่งผลโดยตรงกับลูกค้ากาตาร์ แอร์เวย์ ที่ต้องการเดินทางระหว่างกาตาร์กับยูเออี,ซาอุดีอาระเบีย,อียิปต์ หรือ บาห์เรน รวมทั้งเที่ยวบินที่ต้องลงเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์ นอกจากนั้นยังถูกสั่งห้ามบินผ่านน่านฟ้าของประเทศเหล่านี้ ทำให้เหลือน่านฟ้าสากลแคบลง จึงทำให้สายการบินกาตาร์… Read more »

ค่านิยมนิสัยพื้นฐานของชาวอาหรับ

ชาวอาหรับส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าชนชาติของตนเองมีอุปนิสัยที่โอบอ้อมอารี มีมนุษยธรรม มีจรรยามารยาทที่เรียบร้อย และมีความจงรักภักดีมาก ซึ่งคนอาหรับจะคิดว่าข้อดีของตนนี้เป็นเครื่องยืนยันความแตกต่างของตนเองกับกลุ่มชนชาติอื่นๆ แม้ว่าความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่อยู่อาศัยมากแค่ไหน แต่ก็ไม่ทำให้ชาวอาหรับมีความต่างเพราะชาวอาหรับจะมองว่าชาวอาหรับทุกคนเป็นสมาชิกของชาติเดียวกัน เป็นกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันอย่างชัดเจน และจากสถานการณ์ปาเลสไตน์ถือได้ว่าเป็นความเจ็บปวดที่พวกเขาต้องตกเป็นเหยื่อและถูกเอารัดเอาเปรียบจากชาติตะวันตก ฉะนั้นแล้วการที่คนภายนอกจะเข้าถึงวัฒนธรรมของชาวอาหรับจึงจำเป็นต้องรู้จักค่านิยมและความเชื่อรวมถึงอุปนิสัยของกลุ่มคนเหล่านั้นก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทัศนคติอุปนิสัยใจคอการมองชีวิตและอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงามเหมาะสมเพื่อที่จะได้สร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบุคคลนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวอาหรับจะมองว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลหรือเกี่ยวข้องต่อสมาชิกครอบครัวทั้งหมด การแสดงพฤติกรรมที่จงรักภักดีต่อครอบครัวหรือคนเชื้อชาติเดียวกัน ถือได้ว่ามีความสำคัญกว่าสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลเสียอีก ชาวอาหรับทุกคนจะต้องรักษาบรรทัดฐานทางศีลธรรมสังคม แม้ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆมาเป็นตัวกำหนดบทบาทกฎหมายออกมาควบคุมบังคับใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องกระทำ ส่วนด้านทัศนคติที่มีต่อศาสนาขั้นพื้นฐานคือ ชาวอาหรับจะมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าที่เป็นองค์เดียวกัน ยอมรับในอำนาจของพระองค์ และทำความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมีศาสนาของตนเองทุกคน มนุษย์ทุกคนในโลกไม่สามารถที่จะควบคุมทุกเหตุการณ์ได้ เรื่องบางอย่างจะขึ้นอยู่กับประสงค์ของพระเจ้า คนที่มีความเคร่งครัดในศาสนาคือคนที่มีคุณลักษณะที่น่าชื่นชม และยกย่องมากที่สุด ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร เรื่องวิชาการที่สอนศาสนาจะต้องมีการเรียนการสอนในทุกโรงเรียน… Read more »

‘ชาวมุสลิม’ กับ ‘ชาวอาหรับ’ มีความแตกต่างกันอย่างไร

หลายคนมักจะคิดว่า ‘อาหรับ’ กับ ‘มุสลิม’ มีความหมายเหมือนกันเป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน แนวคิดนี้น่าจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ตะวันออกกลางเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นต้นกำเนิดของศาสนาอิสลามแต่ทว่าก็เป็นภูมิภาคที่เกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อยครั้งเช่นกัน ในความเป็นจริงแล้วประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกมีอยู่ประมาณร้อยละ 23 ของประชากรทั้งโลก ซึ่งจะหมายความได้ว่าทุกๆ 5 คนจะมีคนมุสลิม 1 คน แต่ละคนก็จะมีภูมิหลังหรือประวัติชาติพันธุ์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป นั่นก็คือชาวอาหรับเองก็ไม่ได้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกมุสลิม เพราะประเทศของคนมุสลิมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่มากที่สุดใน5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย (203 ล้าน) , ปากีสถาน (174 ล้าน) , อินเดีย(161 ล้าน) ,… Read more »