อิสลามกับตะวันตกสิทธิมนุษยชนแตกต่างกันอย่างไร

      Comments Off on อิสลามกับตะวันตกสิทธิมนุษยชนแตกต่างกันอย่างไร

หลักสิทธิมนุษยชนของอิสลาม 5 ประการ

ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนาอิสลามมีหลักการ 5 ประการ ได้แก่

  1. การดูแลศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็นความเชื่อและเป็นความรับผิดของมนุษย์ที่ต้องดูแลศาสนา
  2. การดูแลทรัพย์สิน การขโมยทรัพย์สินผู้อื่น ในศาสนาอิสลามเป็นข้อห้ามเด็ดขาด
  3. การดูแลชีวิต ในศาสนาอิสลามห้ามทุกคนฆ่ากันแกงกัน เนื่องจากเป็นการละเมิดชีวิตของผู้อื่น รวมทั้งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะเกิด ทำให้การทำแท้งในอิสลามถือว่าผิดเช่นเดียวกัน
  4. การดูแลความคิด ศาสนาอิสลามให้ความเป็นอิสระ ในเรื่องของความคิด แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของศาสนา
  5. การดูแลตระกูล อิสลามห้ามไม่ให้ตระกูลใดทำลายอีกตระกูลหนึ่ง เนื่องจากในแต่ละตระกูลนั้นอัลลอฮเป็นผู้ทรงสร้างทั้งหมด แม้จะเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตาม เพราะศาสนาอิสลามกำหนดขอบเขตในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม

5 ข้อที่กล่าวมานี้เป็นหลักการพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนในศาสนาอิสลาม แต่อุลามาอฺนักปราชญ์แห่งศาสนาอิสลาม กล่าวว่ามี 6 ข้อ คือเพิ่มการดูแลมารยาท ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อ คือ ศาสนาอิสลามห้ามดูถูกคนชาติอื่น เช่น ไปทับถมบอกว่าชาติของฉันดีกว่าชาติของเธอ , ชาติของฉันเจริญมากกว่าชาติของเธอ เป็นต้น โดยการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดการดูแลมารยาทของอิสลามและดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความคิดของศาสนาอิสลามในเรื่องสิทธิมนุษยชน พูดง่ายๆ คัมภีร์อัลกุรอานคือจุดศูนย์รวมของทั้งหมด เนื่องจากในอัลกุรอานได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนมากถึง 80 โองการ ส่วนที่กล่าวถึงความเป็นมนุษย์ 20 อายัต

ความต่างระหว่างสิทธิมนุษยชนอิสลามกับตะวันตก

ความแตกต่างระหว่างสิทธิมนุษยชนของตะวันตกกับสิทธิมนุษยชนของศาสนาอิสลาม คือ สิทธิมนุษยชนของตะวันตกจะขึ้นอยู่กับมนุษย์ แต่สิทธิมนุษยชนของศาสนาอิสลามจะขึ้นอยู่กับกฎ คือ ความคิดและสิ่งที่อัลลอฮมอบให้

ศูนย์กลางของอิสลามคืออัลลอฮผู้ทรงมีอำนาจสูงสุด ส่วนจุดศูนย์กลางของชาวตะวันตกคือมนุษย์ เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ผู้ใดมีความคิดดีต่อเรื่องใดก็ตามทุกคนก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างตามความคิดนั้น

แต่ศาสนาอิสลามจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความคิดกับเรื่องอัลลอฮสั่งสอนออกจากกัน ซึ่งแตกต่างจากสิทธิมนุษยชนของชาวตะวันตกที่แยกศาสนากับการเมืองออกจากกัน

ส่วนสาเหตุที่ชาวตะวันตกแยกเรื่องทั้ง 2 อย่างนี้ออกจากกัน เนื่องจากการวิจัยพบว่าในยุคมืดชาวตะวันตกถูกปกครองโดยศาสนจักร ซึ่งเป็นการปกครองที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความกลัว ทำให้ไม่คิดต่อสู้หรือต่อต้านศาสนจักร อีกทั้งในช่วงนั้นใครที่มีความคิดขัดแย้งกับศาสนจักรก็จะถูกฆ่าทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ชาวตะวันตกมีการแยกความคิดและความศรัทธาออกจากกัน