สิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม

      Comments Off on สิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม ได้กำหนดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเอาไว้มากมาย และที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ คือสิทธิมนุษยชนบางประการซึ่งศาสนาอิสลามได้ดำรงรักษาไว้

  • ชีวิตของประชาชนทุกคนในอิสลามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่สำคัญว่าบุคคลนั้นจะเป็นชาวมุสลิมหรือไม่ อีกทั้งศาสนาอิสลามยังคงรักษาไว้ในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นในศาสนาอิสลาม การพูดจาจาบจ้วงผู้อื่นหรือกระทำการล้อเลียนเป็นสิ่งที่กระทำมิได้เด็ดขาด
  • การเหยียดสีผิวเป็นเรื่องกระทำไม่ได้ในอิสลาม เพราะในพระคัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้ในเรื่องของความเสมอภาคของมนุษย์ใน พระคัมภีร์กุรอาน, 49:13)
  • ศาสนาอิสลามไม่มีการกำหนดกลุ่มปัจเจกชน ให้เป็นที่โปรดปรานเป็นพิเศษ โดยมาจากความมั่งคั่ง , อำนาจ หรือเชื้อชาติของพวกเขา เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาให้มีความเท่าเทียมกัน โดยจะมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของความศรัทธาและความเลื่อมใสในศาสนาเท่านั้น โดยชนชาติอาหรับก็ไม่ดีไปกว่าชนชาติที่ไม่ใช่อาหรับ อีกทั้งบุคคลผู้มีผิวแดง ก็ไม่ดีไปกว่าบุคคลที่มีผิวดำ หรือบุคคลที่มีผิวดำก็ไม่ดีไปกว่าบุคคลที่มีผิวแดง ยกเว้นเพียงเรื่องเดียว คือในเรื่องของความเลื่อมใสในศาสนาเท่านั้น

ส่วนปัญหาสำคัญข้อหนึ่ง ซึ่งมนุษยชาติต่างพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือ การเหยียดสีผิว โดยประเทศที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกลแล้ว ก็สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปยังดวงจันทร์ได้ แต่ยังไม่อาจห้ามมนุษย์ให้เกลียดชังกันหรือไม่อาจต่อสู้กับมนุษย์ร่วมโลกได้ โดยศาสนาอิสลามได้แสดงให้เห็นด้วยตัวอย่าง อันกระจ่างชัดว่า อิสลามยุติลัทธิเหยียดสีผิวนั้นได้อย่างไร โดยการแสวงบุญในแต่ละปี ณ นครเมกกะห์เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง ของพี่น้องชาวมุสลิมทุกเชื้อชาติและชนชั้น ในทุกๆ ปีชาวมุสลิมจำนวนประมาณสองล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก ต่างเดินทางมาชุมนุมที่นครเมกกะห์เพื่อแสวงบุญ

นอกจากนี้ศาสนาอิสลามยังเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรม โดยอัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า

แท้จริงแล้วอัลลอฮ์ทรงใช้พวกเจ้า มอบคืนบรรดาของฝากให้แก่เจ้าของที่แท้จริงของมัน เมื่อถึงคราวพวกเจ้าต้องตัดสินเหตุการณ์ใดระหว่างผู้คน พวกเจ้าก็ต้องตัดสินด้วยความยุติธรรม ส่วนบุคคลผู้ซึ่งไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ เลย ในชีวิตนี้พวกเขาจะได้รับสิทธิต่างๆ ในวันพิพากษาอย่างที่พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้ว่า คือ ในวันพิพากษาโลก สิทธิต่างๆ จะมอบให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างเป็นธรรม เมื่อบุคคลเหล่านั้นถึงคราวกำหนดได้รับ อีกทั้งความไม่ถูกต้องจะได้รับการชดใช้