ทำความเข้าใจกับ สิทธิมนุษยชน คือ อะไร

      Comments Off on ทำความเข้าใจกับ สิทธิมนุษยชน คือ อะไร

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานๆ ละเสรีภาพที่เป็นของทุกคนในโลกตั้งแต่เกิดจนตาย มันเป็นหลักการที่นำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงว่า คุณมาจากไหน สิ่งที่คุณเชื่อ หรือ วิธีที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตของคุณ มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกลิดรอนได้ ถึงแม้ว่าบางครั้งมันมีข้อจำกัดอยู่บ้าง อย่างเช่นคนที่ทำผิดกฎหมาย หรือ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ สิทธิขั้นพื้นฐานนั้น ประกอบไปด้วย ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นอิสระ ค่าเหล่านี้ถูกกำหนดและป้องกันโดยกฎหมาย โดยเฉพาะใน สหราชอาณาจักรสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1998

สิทธิมนุษย์ชนมีประโยชน์อย่างไร

สิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน ไม่ใช่แค่คนที่ถูกกดขี่ หรือทำทารุณกรรม พวกเขาปกป้องคุณในทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตาม รวมถึง

1.สิทธิ์ที่จะมีและแสดงความเห็นของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม

2.สิทธิ์ในการศึกษา ทุกคนมีอิสระเสรีที่จะเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือ เรียนรู้ด้วยตนเอง

3.สิทธิในการใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ที่ไม่ควรมีผู้ใดเข้ามาก้าวก่าย หรือ แสดงความไม่ชอบ

4.สิทธิ์ที่จะไม่ถูกทารุณกรรม หรือ ถูกลงโทษโดยรัฐ ไม่ว่าผู้นั้นจะทำผิดหรือไม่ก็ตามจน โดยจะต้องมีการไต่สวนอย่างถูกต้อง เปิดเผย และปราศจากความรุนแรง

สิทธิมนุษยชนมาจากไหน ?

ความคิดที่ว่ามนุษย์ควรมีสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพมีรากฐานที่ลึกซึ้งมานับตั้งแต่ในสมัยโบราณของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นแนวคิดที่ฝังรากรึกอยู่ในความคิดของประชาชนส่วนใหญ่ จนทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้:

  1. the Magna Carta (มหากฎบัตร ค.ศ.1215)
  2. the Habeas Corpus Act (พระราชบัญญัติเฮเบียส คอร์พัส แอคท์ ค.ศ.1679)
  3. the Bill of Rights (บัญญัติสิทธิ ค.ศ.1689)

ความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกลายเป็นความสำคัญระดับนานาชาติ ทำให้สหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1945 โดยอนุญาตให้ประเทศสมาชิกกว่า 50 ประเทศมีส่วนร่วมในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ.1948 นี่ถือเป็นความพยายามครั้งแรกมนุษย์ได้ตกลงร่วมกันถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนร่วมแบ่งปัน

ในปี 1950 ได้มีการลงนามอนุสัญญายุโรปด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีแกนนำคือ Winston Churchill มันเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้คนในประเทศที่อยู่ในสภายุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักร จากนั้น Human Rights Act ปี 1998 ทำให้สิทธิ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายในประเทศ หมายความว่าศาลในสหราชอาณาจักรสามารถตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน