‘ชาวมุสลิม’ กับ ‘ชาวอาหรับ’ มีความแตกต่างกันอย่างไร

      Comments Off on ‘ชาวมุสลิม’ กับ ‘ชาวอาหรับ’ มีความแตกต่างกันอย่างไร

หลายคนมักจะคิดว่า ‘อาหรับ’ กับ ‘มุสลิม’ มีความหมายเหมือนกันเป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน แนวคิดนี้น่าจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ตะวันออกกลางเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นต้นกำเนิดของศาสนาอิสลามแต่ทว่าก็เป็นภูมิภาคที่เกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อยครั้งเช่นกัน
ในความเป็นจริงแล้วประชากรชาวมุสลิมทั่วโลกมีอยู่ประมาณร้อยละ 23 ของประชากรทั้งโลก ซึ่งจะหมายความได้ว่าทุกๆ 5 คนจะมีคนมุสลิม 1 คน แต่ละคนก็จะมีภูมิหลังหรือประวัติชาติพันธุ์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป นั่นก็คือชาวอาหรับเองก็ไม่ได้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกมุสลิม เพราะประเทศของคนมุสลิมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่มากที่สุดใน5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย (203 ล้าน) , ปากีสถาน (174 ล้าน) , อินเดีย(161 ล้าน) , บังกลาเทศ (145 ล้าน) , อิหร่าน (74 ล้าน) จะเห็นได้ว่าทั้ง 5 ประเทศนี้มีชาวมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 53 ของมุสลิมทั่วโลก แต่ประเทศเหล่านี้ก็ไม่มีประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวอาหรับ ในขณะเดียวกันประชากรอาหรับมุสลิมจะคิดเป็นเพียงร้อยละ 20 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก
ถ้ามาดูความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติแล้ว ชาวอาหรับจะมีเชื้อสายเดียวกับชาวยิวเป็นพวกเซไมต์ ในขณะที่ประชากรมุสลิมส่วนมากจะเป็นเชื้อสายปาทาน เปอร์เซีย เติร์ก มลายู เบงกาลี จีน ฯลฯนอกจากนั้นชาวอาหรับในหลายประเทศยังมีการปกครองโดยเผด็จการที่อ้างเอาศาสนาอิสลามมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองและพวกพ้อง บางครั้งในสังคมอาหรับเองก็ยังคงประเพณีอันป่าเถื่อนรุนแรงที่ได้รับอิทธิพลสืบทอดต่อกันมารวมทั้งคำสอนที่ให้ถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ ซึ่งมีความขัดแย้งกับหลักคำสอนอิสลาม และยังคงปฎิบัติต่อเพศหญิงเยี่ยงทาส ปิดกั้นอิสระภาพ
ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า อาหรับคือชนชาติหนึ่งที่อยู่ดินแดนตะวันออกกลาง ซึ่งบางส่วนอาจจะนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่ก็ได้ ส่วนมุสลิมก็คือประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของประเทศมีถิ่นพักอาศัยอยู่แถบภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก อย่างไรก็ดีชาวมุสลิมเองก็ไม่ได้ปฎิเสธการนับถือศาสนาอิสลามของคนอาหรับเพราะศาสดามุฮัมมัดก็เป็นชาวอาหรับ ส่วนภาษาที่ใช้ในคัมภีร์อัลกุรอานก็ยังเป็นภาษาอาหรับอีกด้วย
เมื่อมาถึงตอนนี้แล้วคงทำให้ท่านพอที่จะแยกแยะออกแล้วว่า อาหรับ กับ มุสลิม มีความแตกต่างกันในหลายส่วนทั้งนี้ชาวอาหรับก็ไม่ใช่ตัวแทนของมุสลิมทั่วโลกเหมือนกับการกระทำที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายกำลังพยายามทำให้ความขัดแย้งในกลุ่มประเทศของตนเอง เป็นสงครามทางด้านศาสนา โดยเฉพาะอาหรับบางประเทศ มีการออกกฎหมายที่เข้าขั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคนมุสลิมทั่วโลกเช่นเดียวกันคะ