ค่านิยมนิสัยพื้นฐานของชาวอาหรับ

      Comments Off on ค่านิยมนิสัยพื้นฐานของชาวอาหรับ

ชาวอาหรับส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าชนชาติของตนเองมีอุปนิสัยที่โอบอ้อมอารี มีมนุษยธรรม มีจรรยามารยาทที่เรียบร้อย และมีความจงรักภักดีมาก ซึ่งคนอาหรับจะคิดว่าข้อดีของตนนี้เป็นเครื่องยืนยันความแตกต่างของตนเองกับกลุ่มชนชาติอื่นๆ

แม้ว่าความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่อยู่อาศัยมากแค่ไหน แต่ก็ไม่ทำให้ชาวอาหรับมีความต่างเพราะชาวอาหรับจะมองว่าชาวอาหรับทุกคนเป็นสมาชิกของชาติเดียวกัน เป็นกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันอย่างชัดเจน และจากสถานการณ์ปาเลสไตน์ถือได้ว่าเป็นความเจ็บปวดที่พวกเขาต้องตกเป็นเหยื่อและถูกเอารัดเอาเปรียบจากชาติตะวันตก

ฉะนั้นแล้วการที่คนภายนอกจะเข้าถึงวัฒนธรรมของชาวอาหรับจึงจำเป็นต้องรู้จักค่านิยมและความเชื่อรวมถึงอุปนิสัยของกลุ่มคนเหล่านั้นก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทัศนคติอุปนิสัยใจคอการมองชีวิตและอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง

  • ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงามเหมาะสมเพื่อที่จะได้สร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอ
  • เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบุคคลนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวอาหรับจะมองว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลหรือเกี่ยวข้องต่อสมาชิกครอบครัวทั้งหมด
  • การแสดงพฤติกรรมที่จงรักภักดีต่อครอบครัวหรือคนเชื้อชาติเดียวกัน ถือได้ว่ามีความสำคัญกว่าสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลเสียอีก
  • ชาวอาหรับทุกคนจะต้องรักษาบรรทัดฐานทางศีลธรรมสังคม แม้ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆมาเป็นตัวกำหนดบทบาทกฎหมายออกมาควบคุมบังคับใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องกระทำ

ส่วนด้านทัศนคติที่มีต่อศาสนาขั้นพื้นฐานคือ

  • ชาวอาหรับจะมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าที่เป็นองค์เดียวกัน ยอมรับในอำนาจของพระองค์ และทำความเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมีศาสนาของตนเองทุกคน
  • มนุษย์ทุกคนในโลกไม่สามารถที่จะควบคุมทุกเหตุการณ์ได้ เรื่องบางอย่างจะขึ้นอยู่กับประสงค์ของพระเจ้า
  • คนที่มีความเคร่งครัดในศาสนาคือคนที่มีคุณลักษณะที่น่าชื่นชม และยกย่องมากที่สุด
  • ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร
  • เรื่องวิชาการที่สอนศาสนาจะต้องมีการเรียนการสอนในทุกโรงเรียน และภาครัฐจำเป็นต้องส่งเสริม (อันนี้จะเป็นทัศนคติของอาหรับมุสลิม ซึ่งไม่จำเป็นที่ชาวอาหรับคริสเตียนจะต้องมีความเห็นด้วยเหมือนกันเสมอไป)
  • ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความศรัทธา และการปฎิบัติศาสนกิจ จัดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ไม่ว่าใครก็ไม่ควรที่จะจาบจ้วงล่วงเกินเด็ดขาด

จากอุปนิสัยความเชื่อของชาวอาหรับต้องยอมรับว่า เป็นชนชาติที่พยายามรักษากรอบจารีตประเพณีของตนให้คงอยู่ดั่งเดิม ไม่ยอมปล่อยให้อิทธิพลของชาติอื่นเข้ามาบิดเบือนได้ แต่ทั้งนี้ก็ควรละเว้นเปลี่ยนแปลงบางเรื่องเช่นการให้อิสระภาพหรือมองเสรีภาพให้กับผู้หญิงด้วยก็คงจะดีไม่น้อยคะ