About Us

องค์การอาหรับเพื่อสิทธิมนุษยชน

ก่อตั้งเมื่อราวๆปีพ. ศ. 2526 ในฐานะองค์กรนอกภาครัฐและไม่หวังผลกำไรระหว่างประเทศ

เป้าหมาย คือ การส่งเสริมการเคารพในสิทธิมนุษยชนในเวทีอาหรับ สหประชาชาติและองค์การยูเนสโกโลก

อำนาจพื้นฐานสิทธิมนุษยชนชาวอาหรับ คือ กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและคุณค่าที่ได้จากศาสนาสวรรค์และรัฐธรรมนูญแห่งชาติและปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

องค์กรอาหรับเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดทำรายงานประจำปีเป็นประจำและจดหมายข่าวรายเดือนและสื่อข้อมูลหนังสือและการศึกษาในสาขาความสามารถ